آغاز به کار پروژه موسسه پرنده شناسی طرلان با هدف معرفی و ارتقای حفاظت مشارکتی از کرکس کوچک - جزیره قشم

  SGP/IRA/CCA-GSI-COVID/2022/08(297) کارگروه حفاظت از کرکسها افتخار دارد آغاز برنامه خویش در...