هما (Bearded Vulture )


جهت کمک به حفاظت از این گونه، لطفا مشاهدات خود را ثبت کنید ثبت مشاهدات


منابع

https://www.4vultures.org
http://birdlife.org
http://bspb.org
https://www.hbw.com
https://animaldiversity.orgSGP/IRA/CCA-GSI-COVID/2022/08(297)