دال (کرکس) هیمالیایی (Himalayan Griffon Vulture)


جهت کمک به حفاظت از این گونه، لطفا مشاهدات خود را ثبت کنید ثبت مشاهدات


منابع

http://www.iucnredlist.org
http://animalia.bio
http://indiasendangered.com


SGP/IRA/CCA-GSI-COVID/2022/08(297)