اصلاح و نهایی سازی نماد پروژه کرکس کوچک – قشم

اصلاح و نهایی سازی نماد پروژه کرکس کوچک – قشم

دوستان و همراهان گرامی

با توجه به تاثیر بسزای نماد پروژه در معرفی و علاقمند سازی مخاطبین، با همراهی و همکاری هنرمند گرانقدر و گرافیست نمونه ، جناب آقای آراکس سیفی، نماد پروژه اصلاح و تغییرات لازم بر روی آن اعمال گردید. همراهان گرانقدر از این پس فعالیت های این پروژه را با نماد جدید خواهند شناخت و این نماد جایگرین نماد پیشن خواهد شد.


SGP/IRA/CCA-GSI-COVID/2022/08(297)