تیم پروژه

علیرضا هاشمی

کارشناس ارشد محیط زیست – مدیر موسسه پرنده‌شناسی طرلان
عضو رسمی کارگروه تخصصی کرکس‌ها در اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت

نام

معرفی کوتاه

نام

معرفی کوتاه

واحد صنایع دستی


نام

معرفی کوتاه

نام

معرفی کوتاه

نام

معرفی کوتاه

واحد آموزش


نام

معرفی کوتاه

نام

معرفی کوتاه

نام

معرفی کوتاه


SGP/IRA/CCA-GSI-COVID/2022/08(297)