تنها کرکس‌هایی که دارای توانایی استفاده از ابزار هستند در مرز نابودی همیشگی قرار دارند

کرکس مصری به دلیل هوش و برتری خود، در طول تاریخ مورد تحسین و پرستش قرار گرفته است. اما این روزها...

تهدیدات کرکس‌ها

به حفاظت از رفتگران طبیعت کمک کنید کرکس‌ها پرندگان بزرگ و تاثیرگذاری هستند، اما بسیاری از...

مطالعات جدید انعطاف‌پذیری شگفت‌انگیزی را در مهاجرت کرکس‌های مصری نشان می‌دهد

چه اتفاقی می‌افتد اگر یک بز در تپه‌های آلبانی، لبنان، یا بیابان‌های اتیوپی بمیرد؟ به احتمال زیاد،...


SGP/IRA/CCA-GSI-COVID/2022/08(297)