پایش اجمالی حضور کرکس کوچک (مصری) در جزیره قشم

با همراهی دوستانه جناب آقای مهندس سید محمد هاشم داخته در یک بازدید میدانی دو روزه (ششم و هفتم دیماه 98) وضعیت کرکس کوچک (مصری) در جزیره قشم پایش شد و در مورد امکان بهبود وضعیت و توجه بیشتر به این گونه ارزشمند بحث و تبادل نظر شد.

در این برنامه جمعا تعداد 290 فرد از گونه کرکس کوچک (Neophron percnopterus) شمارش شد که از این میان حضور بیش از 220 فرد تنها در یک سایت از اهمیت بالایی برخوردار است. بررسی کلی نسبت بالغین و نابالغین و همچنین نحوه پراکنش و زادآوری این گونه در جزیره قشم از دیگر موارد مورد تبادل نظر در این برنامه بود. اخبار تکمیلی از فعالیت پیش روی کارگروه در جزیره قشم بزودی پس از تایید نهایی جهت اطلاع علاقندان اعلام می­شود.

همراهان برنامه:  سید محمد هاشم داخته – علیرضا هاشمی

 

 

Qeshm Island - Photo By:M.H.Dakhteh

Qeshm Island - Photo By:M.H.Dakhteh

Qeshm Island - Photo By:A.Hahsemi

Qeshm Island - Photo By:A.Hahsemi

 Qeshm Island - Photo By:A.Hahsemi


SGP/IRA/CCA-GSI-COVID/2022/08(297)