دال (کرکس) معمولی - (Griffon Vulture)


جهت کمک به حفاظت از این گونه، لطفا مشاهدات خود را ثبت کنید ثبت مشاهدات


منابع

http://www.iucnredlist.org
http://datazone.birdlife.org/
https://www.4vultures.org/vultures/griffon-vulture/
http://animalia.bio/griffon-vulture


حامیان پروژه

حامیان معنوی
 

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید